ugrás a tartalomhoz

Archívum - Szep 8, 2016 - Fórum téma

nginx wpress nem küld ki leveleket

Péter001 · 2016. Szep. 8. (Cs), 18.16
Nem küldi el a leveleket semmilyent már mindent kipróbáltam hátha valaki meg látja a hibát.

log error:
2016/09/08 18:47:08 [error] 6703#0: *22 FastCGI sent in stderr: "Email from Easy Digital Downloads failed to send.
Send time: szeptember 8 2016 17:47:04
To: címem##kukac##gmail.com
Subject: Vásárlási elismervény


Email from Easy Digital Downloads failed to send.
Send time: szeptember 8 2016 17:47:04
To: címem##kukac##gmail.com
Subject: Letöltés megvásárlása - Megrendelés azonosító:#126" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.34, server: címem.noip.me, request: "POST /index.php/checkout/?payment-mode=manual HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "címem.noip.me", referrer: "http://címem.noip.me/index.php/checkout/"


Feltettem a WP-Mail-SMTP plugint a wpressre

Probáltam a gmailra iránytani :2016-09-08 16:03:52 Extension missing: openssl

Szerver .conf

[code]

# NGinX generated config file
user root;
worker_processes 1;
worker_cpu_affinity 0101;
master_process off;
worker_priority 10;
error_log /tmp/var/log/nginx/error.log;
pid /tmp/var/run/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 8192;
events {
worker_connections 512;
}
http {
include /tmp/etc/nginx/mime.types;
include /tmp/etc/nginx/fastcgi.conf;
default_type application/octet-stream;
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $status '
'"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
sendfile on;
client_max_body_size 100M;

server {
listen 80;
server_name címem.noip.me;
access_log /tmp/var/log/nginx/access.log main;
location / {
root /tmp/mnt/USB/www;
index index.html index.htm index.php;
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location /50x.html {
root /tmp/mnt/USB/www;
}
location ~ ^(?<script_name>.+?\.php)(?<path_info>/.*)?$ {
try_files $script_name = 404;
include /tmp/etc/nginx/fastcgi.conf;
fastcgi_p

Objektum orientált programozással kapcsolatos érdekességek

inf · 2016. Szep. 8. (Cs), 00.54
Találtam egy ilyen tök jó PDF-et: link. Szerintem érdemes mindenkinek elolvasni. Nagyjából arról szól, hogy elemezték az ojjektum orientált programokat, mint hálózatokat, és kijöttek érdekességek. Gondoltam inkább fórumba rakom, mert a PDF-ek nem szoktak kimenni blogmarkba, meg egyébként is jó lenne valami oo érdekesség gyűjtő.